VELIKA KLADUŠA – Predstavnici velikokladuških poljoprivrednih udruženja, kako su ranije i najavili, održali su zajednički sastanak sa samo jednom tačkom dnevnog reda a čiji je inicijator i organizator bilo Udruženje „Kladuško voće“. Predsjednik ovog Udruženja Šere Hušidić bio je moderator istoga. Na sastanku su uglavnom usaglašavani stavovi oko upućivanja inicijative Općinskom vijeću za održavanje tematske sjednice na temu stanja, problema i unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području općine Velika Kladuša. Sastanku su se odazvali predstavnici svih šest udruženja kao i savjetnik općinskog načelnika za poljoprivredu Refik Tabaković. Nakon rasprave i brojnih prijedloga iz svih poljoprivrednih oblasti, usaglašeno je da treba povećati općinski granta za poljoprivredu i uvođenje poticaja za određene poljoprivredne oblasti kakve su uvele pojedine općine u Unsko-sanskom kantonu i Federaciji BiH. Refik Tabaković je podržao zajednički nastupi predstavnika svih udruženja kao i njihov zahtjev za održavanje tematske sjednice na temu problematike u poljoprivredi. Nakon rasprave i razmjene mišljenja prisutnih usaglašeno je da se uputi inicijativa za održavanje tematske sjednice službenom predajom na protoklol u prijemnu kancelariju, a da se nakon toga zatraži prijem predstavnika udruženja kod predsjedavajućeg Općinskog vijeća. Ukoliko ne bude razumijevanja općinskih vlasti, dogovoreno je pokretanje peticije nakon koje će Općinsko vijeće morati ovu problematiku staviti na dnevni red. Za tematsku sjednicu, kada do nje dođe, pripremit će se kompletna informacija u ovoj oblasti na području velikokladuške općine. Narednih dana će se ponovo okupiti predstavnici udruženja kako bi svi potpisali usaglašeni zahtjev prema Kolegiju Općinskog vijeća Velika Kladuša.

Nacrt Zahtjeva Općinskom vijeću Velika Kladuša

Udruženje „Poljoprivrednik“

Udruženja proizvođača meda

Udruženje plasteničara

Udruženje proizvođača voća

Svi sa sjedištem u Velikoj Kladuši

Velika Kladuša, septembar 2017.

Općinskom vijeću Velike Kladuše putem Kolegija OV Velika  Kladuša

Predmet: Zahtjev za sazivanje i održavanje Tematske sjednice Općinskog vijeća                                                             na temu: Stanje, problemi i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine.

Obrazloženje: Uloga, važnost, značaj,… poljoprivredne proizvodnje za Veliku Kladušu kvantitativno i kvalitativno je formulisana u važećoj Strategiji razvoja 2013-2024. koju je Općinsko vijeće proglasilo januara 2013. Predstavnici navedenih udruženja će u svojim nastupima, pored ostalog, aktuelizirati stanje sa stanovišta angažovanosti u pojedinim sektorima poljoprivredne proizvodnje, procjene efekata, aktuelno stanje i napore udruženja u skladu sa nadležnostima i ovlaštenjima. Stanje u oblasti poljoprivrede, bilo posebno ili u sastavu privrede kao cjeline godišnje se jednom u formi informacije prezentira OV i zainteresiranim subjektima. Organi navedenih udruženja ne pokazuju dovoljno interesa o ovakvim vrstama informacija o čemu svjedoči činjenica da nisu bile stvake na dnevnim redovima niti se znaju stavovi pojedinih udruženja o navedenom dokumentu. Kako je poznato Informaciju o stanju u oblasti privrede na području Velike Kladuše u 2016. razmatrana je na julskoj sjednici OV i nije dobila podršku. Svaka od navedenih informacija zadnjih nekoliko godina (2012-2016) na zadnjoj stranici ima zaključak koji se uglavnom podudara, haman pa isti, a informacija o provođenju zaključka redovito izostaje. Osnovni socioekonomski pokazatelji Velike Kladuše nedvojbeno potvrđuju nazadovanje Kladuše od 1990 .godine, a ubrzano od 2007. godine, u odnosu na beha prosjek. Nema sumnje da ovom nazadovanju značajno doprinose nedovoljni rezultati i ukupni efekti poljoprivredne proizvodnje. Ovu konstataciju bi bez sumnje potvrdila adekvatna  analiza!Postojeća legislativa (Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o poljoprivredi, Zakon o koncesiji, Zakon o zadrugarstvu, Zakon o javno-privatnom partnerstvu,…) koja reguliše, dotiče,… oblast poljoprivredne proizvodnje je, najblaže rečeno, porozna sa višeznačnim tumačenjima-primjenama,…Usklađenost beha zakona iz oblasti poljoprivrede sa EU-direktivama je zamagljena i poljoprivrednicima nedovoljno poznata! Uprkos navedenoj činjenici stanje u oblasti poljoprivredne proizvodnje na području općine može i treba biti bolje po svim kvalitativno kvantitativnim aspektima. Ovu konstataciju potvrđuju činjenice da u BiH ima mnogo općina sa skrominijim ukupnim poljoprivrednim resursima (zemljište, klima, reljef, tradicija,..) od Kladuše, ali ostvaruju bolje efekte, što znači da im beha zakoni nisu smetnje odnosno prepreke. Dugogodišnje nagomilane probleme u oblasti poljoprivredne proizvodnje na području Velike Kladuše ove godine su pogoršali meteorološke (ne)prilike koje u cjelini potvrđuje činjenica da skoro tri ljetna mjeseca (juni-august) nismo imali padavina u nivou dugogodišnjeg prosjeka tako da smo ozbiljniju sušu osjetili već polovinom juna. Vjerovatnost ovogodišnjih ljetnih (ne)prilka na području Kladuše je 50:1 (jednom u pedeset godina)! Npr. najveći proizvođač malina sa realno očekivanim prinosom oko 100 tona biće sretan ako ubere 40 tona i-ili sa parcele silažnog kukuruza sa koje se ubire normlano deset prikolica ubrano je šest prikolica.   Aktuelno stanje u oblasti poljoprivredne proizvodnje na području općine je nervozno očajno! Kako, u čemu,.. prezentiraće predstavnici udruženja tokom razmatranja ovog Zahtjeva! Imajući u vidu aktuelno stanje, bez obzira na multipluralističke deskripcije, s jedne strane, te realne mogućnosti lokalne zajednice, njene nadležnosti i ovlaštenja, s druge strane, smatramo nužnim predložiti kratkoročne i dugoročne mjere bitnijeg poboljšanja stanja u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Kratkoročne mjere sa izvršenjem do konca novembra 2017.

  1. Na bazi adekvatnih upitnika javno pozvati poljoprivredne proizvođače da prijave svoje štete zbog klimatskih uslova.
  2. Grant za poljoprivredu od 150.000 KM predviđen budžetom za 2017. godinu potrošiti tako da se 2/3 „podijele“ poljoprivrednim proizvođačima shodno unaprijed poznatim kriterijumima koje operativno mogu pripremiti općinska administracija i udruženja, a 1/3 predvidjeti za „projekte 2018“.
  3. Poboljšati ukupnu informacijsko-spoznajnu osnovu, ažurirati neophodne evidencije te u sklopu razmatranja Informacije o ostvarenju Strategije razvoja 2013-2020. pripremiti adekvatne mjere među kojima i strateške poljoprivredne proizvode (mlijeko, meso, stočna hrana, jagodičasto voće, med i proizvodi od meda, kornišoni,..).
  4. Do konca novembra 2017. pripremiti posebnu Informaciju o problemima u radu Službe za integrirani razvoj sa fokusom na problematiku premija, podsticaja, mućki, zloupotreba, revolving kredita,…odnosa sa udruženjima,…
  5. Preko nadležnih organa i narodnih izabranika inzistirati na informacijama o sprovođenju navedenih zakona i podzakonskih akata sa ciljem da se pokrenu procedure eventulanih izmjena-dopuna.
  6. Tokom novembra započeti „priču“ o podršci budžeta poljoprivrednicima u 2018. godini.

Dugoročne mjere:

  1. Na osnovu sveukupnog stanja, parcijalnih analiza, studija, elaborata, informacija, rezultata istraživanja tržišnih kretanja, tehničkog progresa,… do konca marta 2018. formulisati „Viziju, ciljeve, smjernice“ razvoja poljoprivredne proizvodnje-revitalizacija poljoprivrede i sela, dogovoriti procedure rasprava i usvajanja te shodno tome pripremiti reviziju Strategije razvoja općine sa Akcionim planom.
  2. Do konca 2017. pripremiti adekvatan elaborat-studiju,.. donijeti potrebna akta te na bazi javno privatnog partnerstva formirati Poljoprivredno turističku zadrugu do konca 31.03.2018., a do konca maja 2018. izgraditi kapacitet hladnjače od cca 500 tona.
  3. Do konca 2017. pripremiti Akcioni plan ostvarenja navedenih stavki.
  4. Pripremiti, razmotriti i procijeniti „platformu“ bolje saradnje postojećih udruženja shodno „Viziji, ciljevima, smjernicama…., stavka 1. sa fokusam na bitnije poboljšanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i povećanje ekonomskog patriotizma. Predstavnici udruženja će tokom tematske rasprave prezentovati konkretna „razmišljanja“ i načine operacionalizacije kako kratkoročnih tako i dugoročnih mjera! Ovo je realno moguće jer već duže vremena pojedina udruženja na svojim organima razmatraju konkretne preporuke za poboljšanje ukupnog djelovanja koje su pripremljene od „ekspertne grupe“. Nadamo se da ovaj Zahtjev neće doživjeti sudbine predhodnih sličnih akata!O čekujemo da Kolegij OV osmisli angažovanje subjektivnih „snaga“ i operacionalizira „predmet“ ovog Zahtjeva? Potpisi predsjednika udruženja: Pripremio: Esad ŠABANAGIĆ