JEZERSKI – U sklopu već tradicionalne manifestacije „Septembarski dani slobode“ u Bosanskoj Krupi, u kasno popodne prvoga septembra na prvi dan Kurban-bajrama, u Jezerskom kod Bosanske Krupe u prisustvu ratnih veterana, bivših pripadnika i starješina, predstavnika političkog i javnog života USK-a i Općine Bosanska Krupa, prigodno je obilježena dvadeset i peta godišnjica od prvoga postrojavanja i polaganja prve zakletve pripadnika Teritorijalne odbrane BiH Bosanska Krupa. Prvoga septembra 1992. godine naređenjem Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike BiH i naređenjem Komande Unsko-sanske operativne grupe formirana je 111. Bosanskokrupska pješadijska brigada.

  1. transformirana u 511. Slavnu

Naređenjem komande Petoga korpusa Armije RBiH 111. brigada transformirana je u  511. Slavnu brdsku brigadu Petoga korpusa Armije RBiH. Pričom „Borac sam 511. Slavne“ Senade Avdagić i Emira Sedića otpočeo je program obilježavanja dvadeset i pete godišnjice formiranja voljene i nikad zaboravljene 511. Slavne brdske brigade. Na svom ratnom putu 511. Slavna brdska brigada prošla je sva ratišta u zoni odgovornosti 5. Korpusa i prema srpskom agresoru i paravojnim formacijama tzv. AP Zapadna Bosna, o čemu su govorili ratni veterani i predstavnici vlasti. Obraćajući se okupljenima općinski načelnik Armin Halitović i sam pripadnik 511. Slavne je kazao kako je ova brigada izvršila svoj ljudski i vojnički zadatak. -Bosanska Krupa je oslobođena a njeni građani su se vratili svojim domovima. Nikada, ama baš nikada to ne smijemo zaboraviti i moramo obilježavati, vraćati se na ova mjesta u što većem broju. Ne zbog nas koji smo to prošli, nego zbog onih koji dolaze da im se nikada ne bi desilo ono što se nama desilo. Ovo je prilika da evociramo uspomene, kazao je Halitović. Historijski sat o ratnom putu 511. Slavne bbr. održao je major Edin Pašalić, član ratne komande i jedan od organizatora postrojavanja. -Formiranjem Prvoga bosanskokrupskog bataljona kojeg su činili odredi Krupa-grad i Krupa-općina, polaganjem prve zakletve i uručenjem ratne zastave s lentom komandantu Dervišu Paliću, praktično udareni su temelji za formiranje 111. bosanskokrupske pješadijske brigade a kasnije 511. Slavne.

44 žene

Na dan formiranja brigada je brojala 1.692 borca, od čega 103 oficira, 150 podoficira i 1.439 vojnika. Za komandanta brigade postavljen je Ismet Mujanović a za načelnika Štaba rahmetli Ilijaz Osmanagić. U brigadi za period april 1992. do njenog rasformiranja evidentirano je 4.571 pripadnik. U sastavu brigade bile su i 44 žene. U četverogodišnjem ratnom periodu 511. Slavna bbr. prošla je sva ratišta u zoni odgovornosti 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i izvela 110 borbenih dejstava, kaže major Edin Pašalić. Na jedinstvo boraca 511. Slavne i naroda Jezerskog i Pištalina koji je nesebično hranio naše branioce, podsjetio je u svom obraćanju Đemaludin Čaušević, jedan od ratnih starješina 511. Slavne. Major Husnija Avdagić, jedan od ratnih komandanata 511. Slavne brdske brigade je naglasio kako su pripadnici ove brigade prešli težak put do konačne slobode. -Naši borci su učestvovali u bitkama od Bosanske Bojne do Debeljače, od Hasinog Vrha do Velike Kladuše i na tome putu veliki broj boraca položio je svoje živote. Tokom rata poginula su 503 borca, ako Bog da, Šehida a više od sedam stotina boraca je teže i lakše ranjeno. Najznačajnije bitke koje smo izvojevali a koje će se najduže pamtiti su slamanje mostobrana na Kobiljnjaku i Ćojluku, koji je bio uspostavljen oko sedam stotina dana. Tom prilikom je veliki broj pripadnika 511. Slavne položio svoje živote kako bi spriječio nadiranje neprijatelja u dubinu bihaćkoga okruga i njegovog presijecanja na dva dijela i stvaranja uslova da se na ovim prostorima dogodi srebrenička tragedija.

Darovali slobodu

Pripadnici 511. Slavne dali su veliki doprinos i slamanju tzv. AP Zapadna Bosna i otpora vojnika samozvane Narodne odbrane. Zarobili smo kompletnu zloglasnu Četvrtu brigadu NO AP ZB u Pećigradu. Učestvovali smo i u akcijama „Grmeč ’94.“ a posebno u Operaciji „Sana ’95.“ kojom su borci 511. Slavne u sadejstvu s 503. Slavnom i 505. Viteškom došli nadomak grada Bosanska Krupa i 17. septembra 1995. godine ušli konačno u svoju Bosansku Krupu, oslobodili je i omogućili da se desetak hiljada građana koji su morali napustiti svoje domove na desnoj obali Une u njih vrate i započnu novi život u slobodi, kazao je major Husnija Avdagić, ratni komandant 511. Slavne brdske brigade. Samir TULIĆ