BIHAĆ – Članice Organizacije „Glas žene“ iz Bihaća boravile su od 01.11. do 04.11. 2017. godine u  studijskoj posjeti vladinim institucijama i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori. Cilj studijske posjete jeste osnažiti i ojačati kapacitete Organizacije „Glas žene“ Bihać  posebno vještine u radu sa žrtvama nasilja, zastupanje žrtva kod institucija i druge važne značajke u borbi protiv nasilja nad ženama. Studijska posjeta organizirana je uz saradnju sa SOS Telefonom za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica koje su bile domaćini posjete u Crnoj Gori. Tokom studijske posjete Tim Organizacije „Glas žene“ Bihać imao je priliku dodatne edukacije kroz radionicu o procesu podrške ženama žrtvama nasilja kroz SOS Telefon Podgorica i o postojećim servisima na institucioinalnom nivou te o crnogorskom  zakonodavnom okviru. Posebno važno tokom boravka u Crnoj Gori jeste posjeta vladinim institucijama sa kojima su održani radni sastnaci sa ciljem upoznavanja sa radom tih institucija u borbi protiv nasilja nad ženama. Tim „Glasa žene“ Bihać posjetio je Javnu ustanovu Centar za socijalni rad Podgorica,  Centar bezbednosti Podgorica – odjeljenje za porodično nasilje, Sud za prekršaje Podgorica.Tokom razgovara sa predstavnicima institucija dobili smo značajane informacije o zaštiti žrtva nasilja u porodici, ono što je važno istaknuti a što još uvijek ne funkcionira u BiH, pa ni u USK-u jeste da gore navedne institucije u svom radu polaze od stanovišta „da vjeruju žrtvi nasilja“, zatim svaka se prijava procesuira pred Sudom za prekršaja bez obzira na postojanje ili ne svjedoka nasilja i svaki službenik postupa sa visokim  stepenom lične odgovornosti u svom radu, što sve ukupno osigurava efektivnu borbu protiv nasilja nad ženama i djecom u Crnoj Gori. Također smo dobile informacije kako od vladinih institucija  tako i od SOS Telefona Podgorica da se u praksi  iziricanje prekršajne mjere – udaljenje iz stana ili doma prema nasilniku pokazalo kao efikasno sredstvo u borbi protiv nasilja nad ženama, što Organizacija „Glas žene“ kontinurao ističe u svojoj borbi protiv nasilja nad ženama u USK-u i tražimo od institucija primjenu ovkavih mjera. Posebno valja naglasiti da Sud za prekršaje u Podgorici u prekršajnom postupku u praksi izriče i sankciju za prekršaj i zaštitnu mjeru prema nasilniku. Samo u prvih devet mjeseci ove godine Sud za prekršaje Podgorica izrekao je 104 zaštitne mjere prema nasilnicima. Može se zaključiti da smo  još uvijek daleko od dobre prakse institucije u borbi protiv nasilja nad ženam. Ova studijska posjeta od koristi je za daljnji rad Organizacije „Glas žene“ u borbi protiv nasilja nad ženama u USK-u. Zahvaljujemo se našim partnerima u Crnoj Gori SOS Telefonu kao i Centru za socijalni rad Podgorica, Centru bezbednosti Podgorica te Sud za prekršaje Podgorica. (GLAS ŽENE)