BIHAĆ – U Gradskoj upravi Bihaća održan je sastanak sektorskog tima Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća -„Sektor industrije“. Članovi tima raspravljali su o pripremama za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o koncesijama FBiH koja će se danas održati u Sarajevu. Naime, Predstavnički dom Parlamenta FBiH je, na sjednici održanoj 14.06.2017. godine, usvojio Nacrt zakona o koncesijama. Tom prilikom iznesene su brojne primjedbe na ovaj nacrt, te je zaključeno da se sve primjedbe iznesu na javnoj raspravi. Nakon rasprave i konstruktivnih sugestija i prijedloga usvojeni su zaključci koje će predstavnik Grada Bihaća iznijeti na današnjoj javnoj raspravi u Sarajevu. Tako je istaknuto da se sredstva dobivena iz koncesionih naknada obavezno moraju koristiti u svrhu razvoja, novih investicija i stvaranja novih radnih mjesta, a ne za krpljenje budžetskih rupa FBiH. Usvojeni su zaključci i da u Komisiji za koncesije obavezno moraju biti i članovi imenovani ispred lokalnih zajednica, uz obavezu da se poslanike u Parlamentu Federacije BiH koji dolaze iz USK-a obavezno upoznaju sa problemima i stavovima predstavnika lokalnih zajednica i Kantona  i da u skladu sa svojim mogućnostima brane interese kako Unsko-sanskog kantona tako i  općina i gradova iz USK-a. Također, podržan je i stav Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Nacrtom Zakona o koncesijama Naime, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine podržava donošenje Zakona o koncesijama zbog stvaranja mogućnosti za nova ulaganja u korištenju prirodnih resursa koji će doprinijeti boljem privredni i ekonomski razvoju jedinica lokalne samouprave. -Međutim, apsolutno je neprihvatljivo to što Nacrt zakona o koncesijama u članu 40. uopće ne navodi jedinice lokalne samouprave (općina/grad) kao potencijalne koncesore. Smatramo da općina/grad mora biti zakonski definisana kao potencijalni koncesor iz razloga što se prilikom korištenja prirodnih bogatstva koja se nalaze na području određene općine/grada zadire u stvarna prava jedinica lokalne samouprave. Ističemo da je članom 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano da u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave, između ostalog, spada utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjela sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja. Također, potrebno je razgraničiti predmete koncesije na obnovljive (voda, zrak) i neobnovljive (rudna bogatstva, mineralne sirovine), te, u skladu s tim, utvrditi iznos koncesione naknade, stav je Saveza općina i gradova FBiH. Samir TULIĆ